Ogłoszenie - kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w  Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na  ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 30 zł
(dotyczy grup LX14, LX15, LX16, LIII17, LX17, PX17A, PX17B, PX17C)

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia –
52,54 zł (dotyczy grup LX14, LX15, PX17A, PX17B, PX17C)

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 12,75 zł
(dotyczy grupy PX17A, PX17B, PX17C)

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 listopada 2017 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC
lub NNW)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej.  Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach  zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje