Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupa LX 15 – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 51,42 zł

2) Grupy LX 16 i LX 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 97,66 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31 lipca 2018 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje