Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo"!
(dotyczy naboru M III 19)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo" Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są ZOBOWIĄZANI do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :
1). Ubezpieczenie od:
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) ;
- Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ekspozycja zawodowa, HIV, WZW.

Okres ubezpieczenia obejmuje 3 SEMESTRY STUDIÓW od 16.09.2019 r. do 31.03.2021 r.
UBEZPIECZENIA SĄ OBOWIĄZKOWE

Łączny koszt ubezpieczeń wynosi 183,15 zł.

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 15 października 2019 r.

Składki można wpłacać przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890 (w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: nazwa grupy, ekspozycja, OC )
Studenci kierunku „Pielęgniarstwo", którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje