Ogłoszenie

Stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.050,00 złotych netto miesięcznie.

UWAGA !!! Najistotniejsza zmiana dotycząca stypendium socjalnego!
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny w roku 2018 do dnia złożenia przez niego wniosku. Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

Dodatkowe informacje