Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK

Rejestracja na portalu System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Procedura założenia konta na portalu SMK jest bardzo prosta.

Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto:

 

 

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta.

UWAGA!: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2”


 

UWAGA! Pojawi się komunikat:

 

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2 SA).

 

Logowanie do portalu System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2

 

 

 

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się. (loginem jest adres e-email)


Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień

o wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

  • Pielęgniarka
  • Położna

Grupa funkcjonalna:

  • Użytkownik

Jednostka akceptująca wniosek:

  • OIPiP

i klikamy wybierz

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izby do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz.

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu) a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

 

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

  • Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal
  • Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
  • Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie. 

Składanie wniosku na szkolenie za pomocą SMK.

Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie SMK należy kliknąć na: „Dane o planowanych szkoleniach”

Następnie należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpeg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk „Zapisz”.

To jest dopiero tzw. „Szkic” wniosku. W kolejnym oknie SMK należy kliknąć w swój wniosek poprzez przycisk „Szczegóły” i po przewinięciu go do końca strony kliknąć na przycisk „Wyślij”.

 

W kolejnych okienkach klikamy „Wyślij” i „Dalej”, aż do pojawienia się okienka z naszym wnioskiem, ale już ze statusem „Do weryfikacji”.

 

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy już przy następnych logowaniach poprzez kafelek „Wnioski na szkolenia”.

Regulamin Newslettera


 
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera przesyłanego przez:

Wyższa Szkołę Zarządzania w Częstochowie

ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa

 

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera

informacje związane z aktualną działalnością Wyższej  Szkoły Zarządzania w Częstochowie  (WSZ).

2. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne, jest on wysyłany drogą elektroniczną

w postaci listu elektronicznego.

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania

Newslettera poprzez wypisanie podanego przez siebie adresu z listy mailingowej.

4. Podanie adresu mailowego na stronie Wyższej  Szkoły Zarządzania spowoduje automatyczne

przesłanie na niego e-maila z linkiem potwierdzającym rejestracje i aktywującym usługę newslettera.

Otworzenie przesłanego linku będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. WSZ nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6. WSZ ma prawo do zmiany zapisów regulaminu, z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie

poinformuje zarejestrowanych użytkowników.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014 r .

  

Oświadczenia znajdujące się w treści e-maila z linkiem potwierdzającym rejestracje:

Kliknięcie w powyższy link jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera

i przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą  Szkołe Zarządzania.

Zapoznałem/-am sie z treścią regulaminu newslettera dostępnego na stronie Wyższej  Szkoły Zarządzania i w pełni akceptuje jego wszystkie postanowienia. 

 

Informacja - Pielęgniarstwo

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne I-go stopnia 8 semestralne (licencjackie)

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

- zaświadczenie lekarskie

- ksero dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- opłatę rekrutacyjną

Opłata czesnego może być dokonywana w  ratach w terminach określonych przez Uczelnię.

Przygotowanie Pedagogiczne - "Projekt Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych"

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza nabór na bezpłatne studia 
podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w ramach projektu pt. 
„NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH” z grupy: 
- technicznych 
- ekonomicznych 
- medycznych 
- turystycznych 
- rolniczo-leśnych

W ramach projektu refundowane będą koszty dojazdów na zajęcia z innych miejscowości.

Rekrutacja trwa do 31.08.2013r. Liczba miejsc ograniczona.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje: 
www.wsz.edu.pl/npz 
- Punkt Rekrutacyjny: 
  Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 30 53

Studia podyplomowe

 PUNKT REKRUTACYJNY

 ul. 1-go Maja 40,

 42-200 Częstochowa

 

 telefony kontaktowe:

 (34) 368 - 30 – 53

 (34) 368 - 06 – 08

 ZAPRASZAMY ! ! !

 

 od poniedziałku do czwartku: 7:00 - 15:00

 piątek: 7:00 - 15:00

 sobota: 8:00 - 15:00

ZAPRASZAMY ! ! !

 

Wyższa Szkoła Zarządzania zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych. Proszę wybrać interesujący kierunek:

Przygotowanie Pedagogiczne - "Projekt Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" (BEZPŁATNE)

Nowoczesne Metody Rekrutacji

Oligofrenopedagogika

Menadżer HR

Marketing usług

Inwestycje kapitałowe

E-marketing

Akademia trenera

Zarządzanie gospodarką odpadami

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie strategiczne w biznesie

Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji

Zarządzanie projektem

Zarządzanie osiągnięciami przedsiębiorstwa

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Zarządzanie i Organizacja

Studia menadżerskie

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Public Relations

 

PUNKT REKRUTACYJNY

 ul. 1-go Maja 40,

 42-200 Częstochowa

 

 telefony kontaktowe:

 (34) 368 - 30 – 53

 (34) 368 - 06 – 08

  ZAPRASZAMY ! ! !

 

 od poniedziałku do czwartku: 7:00 - 15:00

 piątek: 7:00 - 15:00

 sobota: 8:00 - 15:00

 ZAPRASZAMY ! ! !

Pielęgniarstwo

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne  I-go stopnia (licencjackie) 

Opłata rekrutacyjna  - 85zł.

Możliwość realizacji studiów w ciągu 6 lub 8 semestrów (do wyboru przez Kandydata).

I. Studia licencjackie 6-semestralne

zajęcia 5 dni w tygodniu, w tym w weekendy, dni powszednie po południu

Cena za jeden semestr studiów: 2 000,00 zł (możliwość płatności w 5 ratach po 400,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

 

II. Studia licencjackie 8-semestralne

zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)

Cena za jeden semestr studiów: 2 280,00 zł (możliwość płatności w 6 ratach po 380,00 zł).

 

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

- zaświadczenie lekarskie

- kserokopia dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  - 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A - 2 semestry

(1 150 godzin) 

  absolwenci pięcioletnich liceów - medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B - 3 semestry

(2 410 godzin)   

  
  absolwenci dwuletnich szkół policealnych
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.
   (możliwość płatności w ratach)

 

ścieżka C - 2 semestry

(1 984 godzin)    

  
  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych 
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.
  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D - 2 semestry (660 godzin) 

  
  absolwenci trzyletnich szkół policealnych 
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.
  (możliwość płatności w ratach)

 

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

 

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne  II-go stopnia (magisterskie) 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

1. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry.

2. Liczba godzin zajęć (1194 godzin) i praktyk (180 godzin) wynosi łącznie 1374 godziny.

3. Studia mają profil praktyczny.

Na studiach drugiego stopnia jest realizowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, 
w wymiarze 90 godzin dydaktycznych.

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA na kierunku pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji 
w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki 
w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce 
w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio 
do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,

j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,

k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne
zajęcia do 5 dni w tygodniu w dni powszednie, również po południu

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 000,00 zł lub 4 020,00 zł (w zależności od sposobu płatności), tj.

1) 4 000,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 400,00 zł)

lub

2) 4 020,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 335,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych) 
– 
około 10 zjazdów w trakcie semestru

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 500,00 zł (możliwość płatności w 10 lub 12 ratach), tj.

1) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 450,00 zł)

lub

2) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 375,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 4 400,00 zł.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał do wglądu)

- kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) * (plik do pobrania)

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia wpisowego

- zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen ze studiów I-go stopnia (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

- zaświadczenie o ocenie z egzaminu licencjackiego (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

- dokumentacja dotycząca działalności o charakterze naukowym (udział w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych) - JEŚLI DOTYCZY**

 

*Skierowania na badania lekarskie lub uzyskanie pieczątki na wygenerowanych skierowaniach ze strony Rekrutacji, wydawane będą w dniu składania dokumentów w Dziekanacie.

Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie dwóch tygodni 
od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie.

** Ilość miejsc na studiach drugiego stopnia jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych, podczas kwalifikacji zostanie sporządzona lista rankingowa, według zasad zawartych w zamieszczonym załączniku Zasady listy rankingowej

Dodatkowe informacje