Uwaga studenci kierunku Pielęgniarstwo.

(DOTYCZY: LX15)

 OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
W WYSOKOŚCI 85,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 czerwca 2016 r.

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie OC)

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2016 r. (piątek)  uczelnia będzie nieczynna.

Dziekanat-Ogłoszenie

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych! 
Uprzejmie informujemy że na serwisie studenckim zamieszczone są informacje dotyczące obrony.
 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.04 - 30.04.2016 r. oraz 02.05.2016 r.  uczelnia będzie nieczynna.

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE I SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” 

Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zajęła na tej liście 6 miejsce.

Kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe,  a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania).

 W ramach projektu przewiduje się realizację od września 2016 roku następujących kursów: 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego
  w zakresie leczenia ran)
 • W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
 • W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  dla pielęgniarek i położnych;
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek;
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych;
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
  na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa);
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa).

 

REKRUTACJA

Zapisy na kursy będą realizowane od 18 kwietnia 2016 r. telefonicznie; kandydaci będą zobowiązani złożyć wymienione poniżej dokumenty w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej Uczelni.

 

Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 06 08, 368 30 53

Czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

Kandydaci na kursy będą zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,
 • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu,
 • dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy
  w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu (dotyczy kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych);
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran – oryginał do wglądu (dotyczy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek).

 

 

 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni absolwenci  studiów podyplomowych  (obrona 06.02.2016 r.) informujemy że, można zgłaszać się po odbiór dokumentów do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że 25.03.2016 r.(piątek) Uczelnia będzie nieczynna.

Dodatkowe informacje