Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(DOTYCZY: L X13, LX14, L X15, L X16, P X16)

 

W roku akademickim 2016/2017 Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 45,00 zł

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia – 53,00 zł

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 13,50 zł

 

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 listopada 2016 r.

Składki można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW, ekspozycja, OC)

 

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków, składki na ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne. Studenci grup L X15, L X14, L X13 nie opłacają w tym roku składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłacają ubezpieczenie wymienione w pkt 1) i 2) – zobowiązani są jednak uregulować składki z poprzedniego ubezpieczenia OC zawartego w czerwcu 2016 r. w wysokości 85,00 zł (L X15), 68,00 zł (L X13, L X14). Studenci grupy L X16 opłacają tylko składkę na ubezpieczenie NNW, natomiast dwie pozostałe składki będą zobowiązani uiścić przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (ich wysokość zostanie podana w późniejszym terminie). Studenci grupy P X16 opłacają wszystkie składki: NNW, RYZYKO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA ZAKAŻENIA oraz OC.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć semestr zimowy 2016/2017 zostały udostępnione plany zajęć on-line na kierunkach Oligofrenopedagogika oraz Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Szanowni Studencki kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne (LX)

Informujemy, że w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na semestr zimowy 2016/2017 wraz z informacją o obowiązkowym szkoleniu bhp. Informujemy również, że należy uczęszczać na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z harmonogramem pod rygorem niezaliczenia praktyk przez placówkę medyczną. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

28.10.2016r. (piątek)  Dziekanat będzie czynny w godzinach 7.00 – 15.00,

29.10.2016r. (sobota) Dziekanat będzie nieczynny.

W dniu 31.10.2016r. (poniedziałek)  Uczelnia nie pracuje.

10/POWER/5.4/ZNZ-WSZ/2016

Zamówienia na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży praktycznych w placówkach medycznych podczas realizacji kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”.

 

Ogłoszenie - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych (w tym rozkład zajęć) w ramach projektu "Z nami zdrowiej - kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych" znajdują się na stronie Projektu www.wsz.edu.pl/znz

INFORMACJA W SPRAWIE EGZAMINU NA KURSY

Uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny na kursy specjalistyczne w ramach projektu, zaplanowany na 14 września br., nie odbędzie się.

Na kursy specjalistyczne:

1) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

3) Wywiad i badanie fizykalne;

4) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;

5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

zostaną przyjęte wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne. 16 września na stronie internetowej Projektu podane zostaną terminy pierwszych zajęć dla kursów wymienionych w pkt. 1) – 3). Decyzja dotycząca przyjęć na kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne i Pielęgniarstwo onkologiczne zostanie podana w terminie późniejszym – na razie nie jest planowany egzamin kwalifikacyjny na te kursy.

Ogłoszenie

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI NA PIERWSZĄ EDYCJĘ KURSÓW

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na I edycję kursów kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych w ramach projektu „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne 
i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”
. Pierwsze zajęcia na kursach specjalistycznych planowane są 30 września, 1 i 2 października 2016 r. (Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept cz. I i II od listopada 2016).
  Informujemy jednocześnie, że w Częstochowie zostaną uruchomione następujące kursy:

1)  Wywiad i badanie fizykalne;

2)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I;

3)  Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II;

4)  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;

5)  Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

W związku z brakiem chętnych na kurs „Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym nowotworów” – kurs ten nie będzie uruchomiony w I edycji – osoby zainteresowane tym kursem prosimy o zapisywanie się na drugą edycję – w roku 2017.

Informujemy również, że na kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I oraz na kurs Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego jest więcej chętnych niż miejsc. Istnieje jednak szansa, że przyjmiemy wszystkie chętne osoby - czekamy aktualnie na decyzję Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. W związku z powyższym planowany na 5 września egzamin kwalifikacyjny na razie nie odbędzie się. O decyzji Ministerstwa Zdrowia niezwłocznie powiadomimy Państwa na stronie internetowej Projektu. W przypadku negatywnej decyzji Ministerstwa – egzamin odbędzie się 14 września 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1 Maja 40.

Kursy specjalistyczne w innych województwach (małopolskie – Oświęcim, podkarpackie – Jarosław, opolskie – Opole, kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz) odbędą się zgodnie z harmonogramem, przy czym są jeszcze wolne miejsca na te kursy, w związku z czym zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych – rekrutacja będzie prowadzona w systemie ciągłym.

Od stycznia 2017 r. rozpocznie się również realizacja kursów kwalifikacyjnych: Pielęgniarstwo onkologiczne i Pielęgniarstwo psychiatryczne.

Informujemy jednocześnie, że osoby zainteresowane udziałem w kursach w ramach II edycji mogą już składać dokumenty w Punkcie rekrutacyjnym Uczelni – rekrutacja ta będzie prowadzona w systemie ciągłym.

Dodatkowe informacje