Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu do Uczelni zagranicznych, z którymi Wyższa Szkoła Zarządzania współpracuje w ramach umów bilateralnych w celu prowadzenia wykładów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus: STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) 2012/2013. Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o złożenie Indywidualnego Program Nauczania ITP (Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility) w terminie do 29. 03. 2013r. w Biurze Współpracy z Zagranicą ul. 1 Maja 40 pokój 3.10  

Czytaj więcej: Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Nowość !!!

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej na temat oferty dowiecie się Państwo tutaj.

 

Pielegniarstwo pomostowe (I stopnia)

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka AB - 2 semestry (1 150 godzin)  - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;
ścieżka C - 3 semestry (2 410 godzin)    - absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
ścieżka D - 2 semestry (1 984 godzin)     - absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
Ścieżka E - 2 semestry (660 godzin)  - absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

 1. potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi),
 2. podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy na ustalonym formularzu (można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
  1. świadectwo dojrzałości w oryginale,
  2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej w oryginale,
  3. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (jeśli ukończył),
 3. oświadczenie o zatrudnieniu (na druku uczelni, można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
 4. cztery aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 5. kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię).

Pliki do pobrania

Oświadczenie o zatrudnieniu

Kwestionariusz osobowy

Przeniesienie z innej uczelni

Uprzejmie  informujemy, że absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (pedagogiki, zarządzania, ekonomii, informatyki,  pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji, filologii itp.) mają możliwość podjęcia nauki na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku  „Zarządzanie”.

Czytaj więcej: Przeniesienie z innej uczelni

Zasady przyjęć

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

Czytaj więcej: Zasady przyjęć

Rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów,
wysoki standard nauki oraz przyjazną atmosferę studiowania.

ZAPRASZAMY ! ! !

  

 

 

 

 

 UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

PUNKT REKRUTACYJNY

 ul. 1-go Maja 40,

 42-200 Częstochowa

 

 telefony kontaktowe:

 (34) 368 - 30 – 53

 (34) 368 - 06 – 08

 

 ZAPRASZAMY ! ! !

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 

ZAPRASZAMY ! ! !

 

 ZASADY PRZYJĘĆ

 

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

 

 w przypadku studiów licencjackich

 

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Orzeczenie lekarskie (Pielęgniarstwo)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Potwierdzenie zapłaty wpisowego
  • Książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych (Pielęgniarstwo)
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

 

 w przypadku studiów podyplomowych

 

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

    

CZESNE

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

System opłat za naukę dostosowany jest do preferencji i możliwości finansowych studentów.
Mogą oni opłacać czesne za cały rok nauki w 2 semestralnych ratach lub co miesiąc w kolejnych 10 ratach.
1. Jednorazowe wpłaty za semestr
2. Wpłaty miesięczne
3. W indywidualnym przypadku student ma możliwość ustalenia harmonogramu płatności.

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

  

 

Dodatkowe informacje