Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28.04 - 30.04.2016 r. oraz 02.05.2016 r.  uczelnia będzie nieczynna.

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE I SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” 

Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zajęła na tej liście 6 miejsce.

Kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe,  a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania).

 W ramach projektu przewiduje się realizację od września 2016 roku następujących kursów: 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego
  w zakresie leczenia ran)
 • W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
 • W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
  dla pielęgniarek i położnych;
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek;
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych;
 • Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
  na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa);
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa).

 

REKRUTACJA

Zapisy na kursy będą realizowane od 18 kwietnia 2016 r. telefonicznie; kandydaci będą zobowiązani złożyć wymienione poniżej dokumenty w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej Uczelni.

 

Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 06 08, 368 30 53

Czynny w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

Kandydaci na kursy będą zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,
 • kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu,
 • dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy
  w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu (dotyczy kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych);
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran – oryginał do wglądu (dotyczy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek).

 

 

 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni absolwenci  studiów podyplomowych  (obrona 06.02.2016 r.) informujemy że, można zgłaszać się po odbiór dokumentów do Dziekanatu Wyższej Szkoły Zarządzania  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że 25.03.2016 r.(piątek) Uczelnia będzie nieczynna.

Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Informujemy, że w serwisie studenckim zamieszczone zostały ważne informacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika i Przygotowanie pedagogiczne informujemy, że na serwisie studenckim podane są terminy zajęć on-line
z przedmiotu Emisja głosu. 

Ogłoszenie

Szanowni Studenci i Nauczyciele akademiccy uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Naukowo-Programowa powołała na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Pana dr n. med. Marka Ludwika Grabowskiego.

Pan Rektor ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1992 obronił pracę doktorską poświęconą zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby w województwie częstochowskim, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych.

Od 1988 do 1998 pracował na stanowisku Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, a następnie, do 2000 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, specjalistą II stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego, adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. W 2002 objął funkcję zastępcy głównego inspektora sanitarnego, którą pełnił do 2005.

W 2007 zajął się pracą naukową. Objął funkcję adiunkta Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Został też wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz pracownikiem Instytutu Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii. Od stycznia do maja 2008 był również dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

W 2005, za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był też odznaczany m.in.:

 •     Brązowym Krzyżem Zasługi
 •     Srebrnym Krzyżem Zasługi
 •     Złotym Krzyżem Zasługi

Jest propagatorem profilaktyki chorób zakaźnych, właściwego stylu życia i odżywiania się.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA !  STUDENCI KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LX 12 na serwisie studenckim zostały zamieszczone  informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej.

Dodatkowe informacje