Informacja

Szanowni Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji w ramach projektu
„Inżynier - praktyczny zawód” informujemy, że na stronie projektu
została opublikowana lista promotorów wraz z proponowanym zakresem
tematycznym prac inżynierskich. 

Nabór zimowy 2012/2013

Rozpoczynamy nabór na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Otwieramy nowe kierunki uwzględniając aktualny rynek pracy oraz Państwa zainteresowania.


Współpracujemy z firmami, które oferują atrakcyjne staże i interesujące praktyki. Pomagamy realizować je również za granicą. Współpracujemy z wieloma uczelniami w Europie i Azji. Naszych najlepszych studentów wysyłamy na bezpłatne staże na Uniwersytety w Europie i Azji. Tworzone grupy są mało-liczne co ułatwia naukę i rozwiązywanie problemów indywidualnych. Dodatkowym atutem naszej uczelni jest świetnie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to praktycy i cenieni w świecie nauki fachowcy. Naszym studentom przekazujemy aktualną wiedzę i niezbędne w dzisiejszych czasach wykształcenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Na wszystkie pytania odpowiemy mailowo lub telefonicznie.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu na praktykę do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus: SMP (Student Mobility - Placements). Praktyka musi trwać co najmniej 3 miesiące i zakończyć się najpóźniej 30. 09. 2013 roku. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów.

Czytaj więcej: Szanowni Studenci

Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu do Uczelni zagranicznych, z którymi Wyższa Szkoła Zarządzania współpracuje w ramach umów bilateralnych w celu prowadzenia wykładów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus: STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) 2012/2013. Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o złożenie Indywidualnego Program Nauczania ITP (Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility) w terminie do 29. 03. 2013r. w Biurze Współpracy z Zagranicą ul. 1 Maja 40 pokój 3.10  

Czytaj więcej: Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Nowość !!!

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej na temat oferty dowiecie się Państwo tutaj.

 

Pielegniarstwo pomostowe (I stopnia)

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  - 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A - 2 semestry

(1 150 godzin) 

  absolwenci pięcioletnich liceów - medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B - 3 semestry

(2 410 godzin)   

  

  absolwenci dwuletnich szkół policealnych
  albo -  pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.

   (możliwość płatności w ratach)

ścieżka C - 2 semestry

(1 984 godzin)    

  

  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych 
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D - 2 semestry (660 godzin) 

  

  absolwenci trzyletnich szkół policealnych  
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

   absolwenci trzyletnich szkół policealnych -  albo pomaturalnych;

    Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

    (możliwość płatności w ratach)

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Przeniesienie z innej uczelni

Uprzejmie  informujemy, że absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (pedagogiki, zarządzania, ekonomii, informatyki,  pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji, filologii itp.) mają możliwość podjęcia nauki na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku  „Zarządzanie”.

Czytaj więcej: Przeniesienie z innej uczelni

Zasady przyjęć

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

Czytaj więcej: Zasady przyjęć

Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów,
wysoki standard nauki oraz przyjazną atmosferę studiowania.

ZAPRASZAMY ! ! !

  


 

 

 

 

 UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

PUNKT REKRUTACYJNY

 ul. 1-go Maja 40,

 42-200 Częstochowa

 

 telefony kontaktowe:

 (34) 368 - 30 – 53

 (34) 368 - 06 – 08

 

 ZAPRASZAMY ! ! !

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 

ZAPRASZAMY ! ! !

 

 ZASADY PRZYJĘĆ

 

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów.

 

 w przypadku studiów licencjackich

 

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, takie które obowiązuje na dowodzie osobistym)
  • Orzeczenie lekarskie (Pielęgniarstwo)
  • dowód osobisty do wglądu
  • Potwierdzenie zapłaty wpisowego
  • Książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych (Pielęgniarstwo)
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

 

 w przypadku studiów podyplomowych

 

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle, takie które obowiązuje na dowodzie osobistym)
  • dowód osobisty do wglądu
  • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

    

CZESNE

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

System opłat za naukę dostosowany jest do preferencji i możliwości finansowych studentów.
Mogą oni opłacać czesne za cały rok nauki w 2 semestralnych ratach lub co miesiąc w kolejnych 10 ratach.
1. Jednorazowe wpłaty za semestr
2. Wpłaty miesięczne
3. W indywidualnym przypadku student ma możliwość ustalenia harmonogramu płatności.

 

UCZELNIA GWARANTUJE WYSOKIE STYPENDIA, KTÓRE POKRYJĄ KOSZTY NAUKI !!!!

 

  

 

Dodatkowe informacje