Ogłoszenie - Dziekanat

W semestrze zimowym 2018/2019 egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 15.30:

- Przygotowanie pedagogiczne (sem. 3) PPED X17
- Oligofrenopedagogika (sem. 2)
- Zarządzanie w oświacie (sem. 2)
- Zarządzanie w ochronie zdrowia (sem. 2)
- Zarządzanie i administracja (sem. 2)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy (sem. 2)
- Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
i
niepełnosprawnością sprzężoną (sem.2)
- Edukacja i wychowanie przedszkolne (sem.3)

Przypominamy, iż przed przystąpieniem do egzaminu Słuchacze studiów
podyplomowych zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu:
- kartę egzaminacyjną i indeks (z kompletem zaliczeń);
- dokumenty dotyczące realizacji praktyk zawodowych (jeśli dotyczy);
- kartę obiegową (zwrot wypożyczonych książek do Biblioteki oraz uregulowanie wszelkich należności w Kwesturze WSZ

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.01.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godzinach 7.00 - 15.00natomiast w dniu 05.01.2019 r. (sobota) Uczelnia będzie NIECZYNNA.

Zapraszamy w dniu 07.01.2019 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2018 r. ; 27-28.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r.
Uczelnia będzie nieczynna. Zapraszamy w dniu 02.01.2019 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2018 r. Uczelnia jest nieczynna. Serdecznie zapraszamy jutro.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że Kwestura, Biblioteka oraz Rektorat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w dniach 17-18.12.2018 r. są nieczynne. Zapraszamy w dniu 19.12.2018 r.

Ogłoszenie - Kwestura

Uprzejmie informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendiów są do odebrania w Dziekanacie.

Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupy LX 17, LX 18, LX 18D – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 25,75 zł

2) Grupa PX17B – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 42,37 zł
3) Grupy MX 18, PX18A – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 108,89 zł
4) Grupa L III 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 83,14 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 grudnia 2018 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890 (w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2018 r. zostały zaktualizowane plany zajęć, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Dodatkowe informacje