Pielęgniarstwo

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne I-go stopnia 8 semestralne (licencjackie) - 2280 zł.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

- zaświadczenie lekarskie

- kserokopia dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- opłatę rekrutacyjną

Opłata czesnego może być dokonywana w  ratach w terminach określonych przez Uczelnię.

 

Kierunek: Pielęgniarstwo (studia pomostowe) - 1200 zł.

 

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka AB - 2 semestry (1 150 godzin)  - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;
ścieżka C - 3 semestry (2 410 godzin)    - absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
ścieżka D - 2 semestry (1 984 godzin)     - absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
Ścieżka E - 2 semestry (660 godzin)  - absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

  1. potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi),
  2. podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy na ustalonym formularzu (można pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
    1. świadectwo dojrzałości w oryginale,
    2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej w oryginale,
    3. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (jeśli ukończył),
  3. cztery aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
  4. kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię).

  

Szczegółowych informacji udziela Punkt Rekrutacyjny: 

Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 06 08