Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej. Program pozwoli słuchaczom zdobyć  wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu pedagogiki
i dydaktyki oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych (klasy I-III) - 75 godzin oraz w przedszkolach - 75 godzin.

 

Sylwetka absolwenta: |
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie   wykonywania działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III). Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: publiczne
i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (klasy I-III).


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.


Program:
Obejmuje 360 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry + 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:


Pedagogika przedszkolna z metodyką
Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
Metodyka edukacji przedszkolnej
Metodyka kształcenia zintegrowanego
Emisja głosu

Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
Edukacja środowiskowa z metodyką
Edukacja muzyczna z metodyką
Edukacja polonistyczna z metodyka
Edukacja matematyczna z metodyka
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
Edukacja zdrowotna z metodyką
Edukacja artystyczna
Pedagogika zabawy
Komunikacja interpersonalna
Praktyka  - 150 godzin (75 - godzin przedszkole, 75 godzin szkoła podstawowa (klasy I-III)).

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1300,00 zł 

Dodatkowe informacje