U W A G A STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(DOTYCZY: L X11, L X12, L X13, LX14, E X14 AB)

OBOWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W WYSOKOŚCI 50,00 zł NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 15 listopada 2014 r.

 W roku akademickim 2014/2015 Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania 

w Częstochowie zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A.

Pełny zakres ochrony (suma ubezpieczenia 23 000,00 zł) jest dostępny na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów

Składkę można wpłacać w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00)

lub przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

(w tytule wpłaty proszę podać: ubezpieczenie NNW)

 

INFORMUJEMY PONADTO, ŻE WYSOKOŚĆ OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI NA POCZĄTKU LISTOPADA BR.

 

 

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki od odpowiedzialności cywilnej, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Uwaga studenci z naboru 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że w Dziekanacie Uczelni WSZ są do odebrania legitymacje studenckie  i indeksy.

Opłaty za wydanie w/w dokumentów należy dokonać na konto Uczelni i z dowodem wpłaty zgłosić się po odbiór.
 

Za wydanie legitymacji studenckiej

    5,00 zł

Za wydanie indeksu

    4,00 zł

UWAGA STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH SPECJALNOŚĆ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Egzamin podyplomowy

ze specjalności Oligofrenopedagogika

odbędzie się dnia 27.06.2014 r. (piątek)

 godz. 17.00,

opłata za egzamin wynosi 60 zł,-

UWAGA STUDENCI KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZII X12sO

Przystępując do obrony pracy magisterskiej należy uregulować wszystkie płatności tj. czesne, opłatę za dyplom oraz opłatę administracyjną - zgodnie z załącznikiem do umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

Drodzy studenci Pielęgniarstwa (LX 13)

Informujemy iż w dniu 9.01.2014 r. zajęcia z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa z Panią Mgr M. Noszczyńską dla grupy LX 13 zostały odwołane.

Dodatkowe informacje