Pielegniarstwo (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym to 8 - semestralne studia licencjackie dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i chcących zdobyć wykształcenie uprawniające do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki.

 
Czas trwania nauki: 8 semestrów
Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu:
·    nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych,
·    umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania,
·    umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.
Perspektywy zawodowe po studiach:
Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do podjęcia pracy na każdym stanowisku pielęgniarskim, do współuczestniczenia w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki i podnoszenia jakości opieki.
Absolwent może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu ich zdrowia (zdrowy, narażony na zachorowanie, chory, niepełnosprawny). Przygotowany jest do pracy z indywidualnymi pacjentami, rodziną, inną grupa, a także do świadczenia usług w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.
opłaty za studia I stopnia

Dodatkowe informacje