Pielegniarstwo pomostowe (I stopnia)

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  - 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A - 2 semestry

(1 150 godzin) 

  absolwenci pięcioletnich liceów - medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B - 3 semestry

(2 410 godzin)   

  

  absolwenci dwuletnich szkół policealnych
  albo -  pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.

   (możliwość płatności w ratach)

ścieżka C - 2 semestry

(1 984 godzin)    

  

  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych 
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D - 2 semestry (660 godzin) 

  

  absolwenci trzyletnich szkół policealnych  
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

   absolwenci trzyletnich szkół policealnych -  albo pomaturalnych;

    Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

    (możliwość płatności w ratach)

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje