Studia podyplomowe

Informatyka śledcza (nowość)

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach (nowość)

Wywiad i kontrwywiad (nowość)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (nowość)

Kryminologia i kryminalistyka (nowość)

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (nowość)

Rzecznik prasowy (nowość)

Kryminalistyka (nowość)

Zarządzanie kryzysowe (nowość)

Detektywistyka (nowość)

Administrator bezpieczeństwa informacji (nowość)

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce (nowość)

Studium przywództwa (nowość)

Socjoterapia i resocjalizacja (nowość)

Profilaktyka i terapia uzależnień (nowość)

Logopedia (nowość)

Dietetyka i planowanie żywienia (nowość)

Terapia zajęciowa 

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Grafika komputerowa

Audytor wewnętrzny

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Surdopedagogika (nowość)

Tyflopedagogika (nowość)

Zarządzanie w oświacie 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji

Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia 

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna  

Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

-  Psychologia w biznesie (nowość)

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie gospodarką odpadami

Zarządzanie i Administracja

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

- Kadry i prawo pracy (nowość)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

Coaching pracowniczy

Akademia trenera

Asystent rodziny

 

 

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów. 

 

w przypadku studiów podyplomowych: 

 

    • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
    • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
    • dowód osobisty do wglądu
    • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
    • Kwestionariusz osobowy (.doc)

 

Dodatkowe informacje