Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Jednym z kluczowych założeń studium jest wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i zarządzania projektami UE.


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat  praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskania środków unijnych oraz rozliczenia projektów europejskich. Odpowiadają one na wyzwania, jakie stawia dzisiejszy elastyczny rynek pracy w UE oraz stwarzają szerokie możliwości i umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania.

Sylwetka absolwenta

Studium adresowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, lokalnych i regionalnych instytucji promujących przedsiębiorczość,  podmiotów realizujących usługi z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podmiotów realizujących zadania  z zakresu rozwoju rynku rolnego i rozwoju rolnictwa, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych,  instytucji doradczych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- Polityka spójności Unii Europejskiej

- Fundusze strukturalne w aktualnej i planowanej perspektywie budżetowej

- Programy pomocowe a fundusze unijne (m.in. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, program „Life Long Learning”)

- Pomoc publiczna

- Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

- Partnerstwo publiczno-prywatne

- Oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

- Logika projektowa

- Metody opracowywania projektów

- Elementy wniosku

- Kosztorysowanie w projektach

- Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych

- Elementy prawa budowlanego

- Projekty inwestycyjne dla samorządów

- Projekty dla przedsiębiorców (POIG, RPO)

- Projekty rozwoju zasobów ludzkich (POKL)

- Projekty rozwoju obszarów wiejskich (PROW)

- Projekty rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska(Fundusz Spójności)

- Projekty edukacyjne i naukowo-badawcze

- Promocja projektu

- Rozliczanie projektów (przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosek o płatność

- Zamówienia publiczne 

- Monitoring i ewaluacja

- Sprawozdawczość, zagadnienia finansowe

- Kontrola oraz audyt w ramach projektów

 

 
Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

 

Dodatkowe informacje