Zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym. 


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w warunkach globalizacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wyrabianie i doskonalenie umiejętności w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z działaniami marketingowymi firmy.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób, pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.

Forma zaliczenia

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, po której słuchacz otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zarządzanie 

Zarządzanie biznesem 

Zarządzanie strategiczne 

Zarządzanie wiedzą 

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi 

Współczesne trendy w zarządzaniu firmą 

Metody i techniki zarządzania 

Japońskie metody zarządzania

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 

Marketing w zarządzaniu 

Formy organizacyjno-prawne. Od powstania do upadłości przedsiębiorstwa 

Otoczenie prawne firmy 

Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki 

Symulacje decyzyjne - gra kierownicza 

Instrumentarium finansowe 

Rachunkowość zarządcza 

Controlling 

Źródła finansowania w działaniu firmy 

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 

Komunikacja interpersonalna w firmie

Kultura organizacyjna 

Negocjacje w biznesie

Psychologia kierowania

Sylwetka współczesnego menedżera

Trening menedżerski 

Seminarium dyplomowe 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

Dodatkowe informacje