Logopedia

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Kandydaci na studia muszą przedstawić zaświadczenie od laryngologa lub logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Korzyści:

Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów, praktyków z zakresu logopedii z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje do kompleksowego postępowania logopedycznego. Zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki
i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w zawodzie logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych.

Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:
Obejmuje 670 godzin dydaktycznych realizowanych przez 4 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej).
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie dla logopedii
Nauka o języku
Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Elementy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Neurologia z elementami pediatrii i geriatrii
Dyslalia
Profilaktyka logopedyczna
Trudności w czytaniu i pisaniu
Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Metody badań logopedycznych
Emisja głosu i dykcja
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Mowa dzieci z rozszczepem
Afazja
Zaburzenie płynności mówienia
Terapia logopedyczna
Dyzartria
Foniatria
Elementy neurologii i psychiatrii
Audiofonologia
Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
Praktyka - 120 godzin

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 40% czasu trwania zajęć
ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

Dodatkowe informacje