Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności monitorowania i diagnozowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na różnych szczeblach, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
  • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
  • Podstawy zarządzania kryzysowego
  • Organizacja i zarządzanie centrum zarządzania kryzysowego
  •  Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
  • Psychologia społeczna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Prognozowania zagrożeń

 

 Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Dodatkowe informacje