Surdopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu, słabo słyszącymi. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących) w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Surdopsychologia

Surdologopedia

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Rewalidacja indywidualna

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna ( 120 godz.)

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Dodatkowe informacje