Tyflopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Tyflopedagogika

Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących

Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku

Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym

Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku

Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku

Brajlowskie sposoby porozumiewania się

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Dodatkowe informacje