System stypendialny

System stypendialny WSZ

 Stypendia w WSZ finansowane są ze środków pomocy materialnej  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują następujące świadczenia:

 


  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • Zapomogi,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe,

System opłat za naukę dostosowany jest do preferencji i możliwości finansowych studentów. Mogą oni opłacać czesne za cały rok nauki w 2 semestralnych ratach lub co miesiąc w kolejnych 10 ratach.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie średniej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
- Regulamin pomocy materialnej dla studentów

- Zał. nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

- Zał. nr 2 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego

- Zał. nr 3 wniosek o przyznanie stypendium Rektora

- Zał. nr 4 oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej 
  na innym kierunku 

 

Dodatkowe informacje