Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w placówkach szkolnictwa specjalnego. 


Korzyści

Absolwent wyniesie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą osoby niepełnosprawnej intelektualnie (wszystkich stopni) oraz umiejętności stosowania szerokiego wachlarza metod i strategii edukacyjnych stosowanych w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze po ukończeniu uzupełniających studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego. Słuchacze racjonalnie programują i podejmują skuteczne działania rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Słuchacz planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo, trafnie dobiera i stosuje współczesne formy i metody kształcenia., podejmuje czynności diagnostyczne w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo trudności w uczeniu się.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

    Wstęp do oligofrenopedagogiki 
    Pedagogika specjalna 
    Platforma edukacyjna – nauka na odległość 
    Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej 
    Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
    Pedagogika społeczna z elementami pedagogiki leczniczej 
    Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
    Metody terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych
    Praktyka
    Techniki multimedialne wykorzystywane w procesie nauczania 
    Emisja głosu 
    Metody grupowe z elementami socjoterapii  
    Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 
    Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo 
    Rewalidacja indywidualna 
    Animaloterapia i Arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi  


Praktyki na studiach podyplomowych z Oligofrenopedagogiki trwają 120 godzin i rozpoczynają się po pierwszym semestrze. Praktyki mogą być realizowane w przedszkolach i szkołach z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w palcówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie.

SKIEROWANIE dostępne w kategorii PODYPLOMOWE po zalogowaniu w serwisie studenckim.

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w piątek (w godzinach popołudniowych) + weekend.

 

 Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł   1030 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje