Zarządzanie w oświacie

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego. 


Korzyści

 Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

Sylwetka absolwenta

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne 
Podstawy zarządzania 
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów 
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne 
Pozyskiwanie funduszy z UE 
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej 
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym 
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Technologie informatyczne w zarządzaniu 
Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej 
Prawo pracy i regulacje prawne

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 1100 zł

 

Dodatkowe informacje