Pielęgniarstwo (II stopień) magisterskie

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

1. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry.

2. Liczba godzin zajęć (1194 godzin) i praktyk (180 godzin) wynosi łącznie 1374 godziny.

3. Studia mają profil praktyczny.

Na studiach drugiego stopnia jest realizowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo,
w wymiarze 90 godzin dydaktycznych.

 

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA na kierunku pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia)

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji
w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki
w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce
w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio
do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

i) dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,

j) dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,

k) opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne
zajęcia do 5 dni w tygodniu w dni powszednie, również po południu

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 000,00 zł lub 4 020,00 zł (w zależności od sposobu płatności), tj.

1) 4 000,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 400,00 zł)

lub

2) 4 020,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 335,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)
około 10 zjazdów w trakcie semestru

Wpisowe: 200,00 zł (nie podlega zwrotowi)

Cena za jeden rok studiów: 4 500,00 zł (możliwość płatności w 10 lub 12 ratach), tj.

1) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 10 ratach po 450,00 zł)

lub

2) 4 500,00 zł (w przypadku płatności w 12 ratach po 375,00 zł)

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 4 400,00 zł.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (oryginał do wglądu)

- kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie na badania lekarskie dla kandydata ) * (plik do pobrania)

- dowód osobisty do wglądu

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia wpisowego

- zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen ze studiów I-go stopnia (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

- zaświadczenie o ocenie z egzaminu licencjackiego (nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie)

- dokumentacja dotycząca działalności o charakterze naukowym (udział w studenckich kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych) - JEŚLI DOTYCZY**

 

*Skierowania na badania lekarskie lub uzyskanie pieczątki na wygenerowanych skierowaniach ze strony Rekrutacji, wydawane będą w dniu składania dokumentów w Dziekanacie.

Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie dwóch tygodni
od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie.

** Ilość miejsc na studiach drugiego stopnia jest ograniczona, w przypadku większej liczby chętnych, podczas kwalifikacji zostanie sporządzona lista rankingowa, według zasad zawartych w zamieszczonym załączniku Zasady listy rankingowej

 

Kadry i prawo pracy

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych – 2 semestry.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Prawo pracy

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Strategie motywacji pracowników

Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz świadczenia socjalne

Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Tyflopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Tyflopedagogika

Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących

Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

Wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku

Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym

Komputerowe techniki informacyjne dla osób z uszkodzeniem wzroku

Metodyka nauczania dzieci z uszkodzeniem wzroku

Brajlowskie sposoby porozumiewania się

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Surdopedagogika

Celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu, słabo słyszącymi. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących) w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012,w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym,  program obejmuje 350 godzin dydaktycznych (2 semestry).

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program studiów m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna

Surdopsychologia

Surdologopedia

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

Rewalidacja indywidualna

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Praktyka pedagogiczna ( 120 godz.)

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  40% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł

Informatyka śledcza

Informatyka śledcza

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki śledczej. Program studiów obejmuje przedmioty dotyczące poszczególnych aspektów informatyki śledczej, tj. prawa, odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości. Absolwenci studiów będą przygotowani do przeprowadzania
i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w działach bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących
w organach śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT, którzy chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne w informatyce śledczej
  • Analiza śledcza
  • Analiza danych
  • Cyberprzestępczość
  • Pozyskiwanie danych
  • Zabezpieczanie dowodów
  • Odzyskiwanie danych

  

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 

Dodatkowe informacje