O projekcie

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Do konkursu zgłoszono 63 wnioski. Do dofinansowania zostały skierowane projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną wg kolejności na liście rankingowej i do wysokości dostępnej alokacji. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zajęła na tej liście 6 miejsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 842 293,98 PLN

Celem głównym Projektu jest nabycie do dnia 31.05.2018 r. nowych kwalifikacji przez co najmniej 351 pielęgniarek/pielęgniarzy i położne/położnych z Polski, w zakresie zgodnym
z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej z powodów zdrowotnych oraz ich potrzebami, w tym uzyskanie nowych uprawnień przez co najmniej 162 pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych
z zakresu ordynowania leków i wypisywania recept.

Kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE (zapewniamy nieodpłatnie również materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, a dla osób dojeżdżających zwrot kosztów dojazdu
i zakwaterowania).

W ramach projektu przewiduje się realizację od września 2016 roku dwóch edycji następujących kursów:

KURSY KWALIFIKACYJNE

1) W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego
w zakresie leczenia ran)
2) W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
3) W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

KURSY SPECJALISTYCZNE

1) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych,
2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek;
3) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych;
4) Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa;
6) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek
i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa).

Dodatkowo kursy specjalistyczne z Ordynowania leków i wypisywania recept oraz Wywiadu
i badania fizykalnego będą zorganizowane także w województwach: małopolskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, opolskim.

Dodatkowe informacje